ÚNSS úspešná v Cene Nadácie Orange

Rate this item
(0 hlasov)

V šiestom ročníku Ceny Nadácie Orange boli ocenené mimovládne organizácie, ktoré v roku 2014 prispeli k riešeniu aktuálnych potrieb spoločnosti v oblastiach, ktorým sa nadácia prioritne venuje.

Celkovo sa o ocenenie uchádzalo 101 organizácií v troch kategóriách. Odborná hodnotiaca komisia spomedzi 88 nominácií spĺňajúcich formálne hodnotiace kritériá v každej z nich určila 5 nominácií, z ktorých komisia určila troch víťazov v každej kategórii. Každá z ocenených organizácií zároveň získala umelecký artefakt, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová.

V kategórii Sociálna inklúzia sa skvelé 3. miesto ušlo Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Organizácia získala ocenenie za aktivity a služby v prospech ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré poskytuje na Slovensku už dvadsaťpäť rokov. Prvé miesto v tejto kategórii získalo Združenie pre duševné zdravie - INTEGRA, o.z., za výsledky dlhodobej činnosti pri poskytovaní služieb pre ľudí s duševnými poruchami na východe Slovenska. Druhé miesto si odnieslo Proti prúdu, o.z., za dlhodobú pomoc ľuďom bez domova, úspešné projekty na ich zamestnávanie a oddlžovanie, presadzovanie systémových zmien a odstraňovanie predsudkov v spoločnosti.

 

1.a 2. Ocenenie prevzali Tatiana Winterová, riaditeľka ÚNSS a Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising.

ÚNSS svoju nomináciu postavila na projekte Zdravé oči už v škôlke. Hlavným cieľom celoslovenského projektu je odhaľovanie zrakových porúch detí vo veku 3 – 6 rokov prostredníctvom preventívnych meraní priamo v materských školách. Tieto bezplatné skríningové merania realizujú odborní pracovníci ÚNSS bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku detí ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. V minulom roku odmerala ÚNSS zrakové parametre 7 606 deťom. Najviac preventívnych meraní urobila v Bratislavskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.  Celkový počet navštívených materských škôl je 132, najväčší podiel na tom malo 34 materských škôl Bratislavského kraja. Necelá pätina všetkých detí (1 472) dostala na základe analýzy zrakových parametrov odporúčanie na návštevu detského očného lekára. S unikátnym preventívnym programom Zdravé oči už v škôlke sa ÚNSS dostala do 51 miest a obcí v rámci celého Slovenska.

V kategória Vzdelávanie si od Nadácie Orange odniesli ocenenie tieto organizácie: 1. Človek v ohrození, o.z., 2. Indícia, n.o. a 3. INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o.z. Ďalšia z kategórií Komunitný rozvoj priniesla tieto výsledky:  1. Svatobor, o.z., 2. Triptych, o.z. a  3. Priatelia trstenskej prírody, o.z. Mimoriadnu cenu Nadácie Orange si v tomto ročníku odnieslo Divadlo Pôtoň, n.o. a Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť patrí Sande Tordovej, riaditeľke Proti prúdu, o.z. a šéfredaktorke pouličného časopisu Nota bene.

ÚNSS