pondelok, 09. január 2017, 22:25

Nový rok s novými možnosťami

Napísal(a)  Super User
Rate this item
(0 hlasov)

Nachádzame sa na prahu nového roku, ktorý obvykle začíname predsavzatiami, sľubmi, nádejami i obavami. Rok 2017 by mohol byť pre nás nádejnejším ako zvyčajne. Dostali sme do rúk dva nástroje, ktoré by mali pomôcť účinnejšie presadzovať naše práva a riešenia existujúcich problémov.

Od 1. marca 2016 funguje úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a komisárka začala systematicky vykonávať svoju zodpovednú prácu pri obhajobe uplatňovania práv ľudí so zdravotným postihnutím. Odvtedy bolo prijatých už viac ako 433 podnetov, v 31 prípadoch sa skutočne zistilo porušenie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a vo viacerých ukončených prípadoch sa už dosiahla náprava. Komisárka vstupuje do súdnych konaní, v rámci legislatívneho procesu pripomienkuje návrhy zákonov, realizuje monitoringy, oslovuje inštitúcie, ktoré môžu svojimi kompetenciami zasahovať do práv a povinností osôb so zdravotným postihnutím. Bol vytvorený portál www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk, na ktorom sú zverejňované informácie o činnosti úradu vrátane informácií, ako podávať podnety.

Od samotného začiatku pôsobenia komisárky hľadá u nej podporu a ochranu množstvo ľudí so zdravotným postihnutím. Často sa však na ňu obracajú s podaniami bez toho, aby sa najprv obrátili na inštitúcie kompetentné riešiť ich problém alebo aby využili zákonné možnosti odvolania sa proti rozhodnutiam, ktoré považujú za porušenie svojich práv. Popri pomoci v individuálnych prípadoch je však rovnako dôležitou úlohou komisárky vyžadovať, presadzovať a navrhovať kompetentným inštitúciám opatrenia, ktoré by preventívne pôsobili proti porušovaniu práv. Preto by sme v individuálnych prípadoch mali využívať pomoc komisárky najmä vtedy, ak sa existujúcimi zákonnými postupmi nedarí náš problém riešiť a keď riešenie trvá príliš dlho.

14. decembra 2016 schválila vláda správu o plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 až 2020 (národný program) a jeho aktualizáciu. Dôležitá je práve jeho aktualizácia. Ako iste viete, Výbor OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím (výbor) dokončil v apríli 2016 hodnotenie uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (dohovor) na Slovensku a vydal odporúčania pre vládu SR, ktorých cieľom je pomôcť účinnejšie a rýchlejšie zavádzať dohovor do praxe. Tieto odporúčania prišli v najvhodnejšom čase, práve keď sa pripravovala aktualizácia národného programu. Do národného programu sa podarilo zaradiť väčšinu zo 43 odporúčaní výboru. Tak bola potvrdená úloha Národného programu ako akčného plánu implementácie dohovoru.

Uplatňovanie dohovoru sa bude znovu hodnotiť výborom po štyroch rokoch, v roku 2020. Tomu zodpovedá aj čas hodnotenia plnenia národného programu, ktorý však bude hodnotený a aktualizovaný aj v roku 2018.

Tento nástroj sa môže zdať dosť formálnym a málo prínosným pre riešenie konkrétnych problémov. Už doteraz nám však dohovor významne pomáhal pri argumentácii na podporu nami presadzovaných zmien v legislatíve. Teraz, v spojení s odporúčaniami výboru zapracovanými do národného programu, bude podpora argumentácie ešte účinnejšia. Dôvodom je aj skutočnosť, že vláda má záujem dostať od výboru čo najpozitívnejšie hodnotenie uplatňovania dohovoru.

Národný program obsahuje množstvo úloh. Jednou z  takýchto nových úloh je „prehodnotiť povahu, účel, vecný obsah a financovanie služby včasnej intervencie v zmysle odporúčania Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím“. Ako prvá etapa spôsobu plnenia úlohy je uložené v roku 2017 „zriadiť pracovnú skupinu za účelom prehodnotenia potreby vytvorenia podmienok na podporu rozvoja a udržateľnosti služby včasnej intervencie podľa oprávnených potrieb cieľových skupín“. Odporúčania Výboru však obsahujú aj úlohu „Zaviesť mechanizmus systematického financovania strešných mimovládnych organizácií, ktoré vystupujú ako partneri vlády a iných organizácií pri tvorbe relevantných politík“. Táto úloha bola zaradená do Národného programu s termínom plnenia až do roku 2019 napriek tomu, že odpočet z jej plnenia má vláda podať Výboru už v apríli 2017.

Máme teda k dispozícii dva nové účinné nástroje na presadzovanie a uplatňovanie našich práv. Musíme sa však s nimi dôkladne oboznámiť a naučiť sa ich efektívne využívať. V nastávajúcom roku 2017 by to malo byť jednou z našich hlavných úloh.

 

Branislav Mamojka, predseda NROZP