Význam vzdelania pri príprave osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie

Rate this item
(0 hlasov)

Na medzinárodnej konferencii venovanej otázkam zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, ktorá sa v novembri konala v Bratislave, boli prezentované programy podpory pracovného začleňovania a sociálnej integrácie, príklady dobrej praxe, osvedčené opatrenia podnecujúce zamestnávateľov k spolupráci. Odznelo veľa informácií, svedectiev, odporúčaní a vízií. Boli pomenované rezervy na stranách všetkých zapojených subjektov. Odznelo veľa otázok, skúmali sa možné odpovede, odvolávalo sa na medzinárodné záväzky (nielen) Slovenskej republiky, na zákony, na práva osôb, skupín...

 

Nechcú byť objektom

 

Mnohé prezentované projekty podčiarkli dôležitosť vytvorenia podmienok pre pracovné a sociálne začlenenie osôb so zdravotným postihnutím. Štát, zamestnávatelia, inštitúcie sú zodpovedné a povinné vytvárať podmienky, umožniť prístup, prijať rôzne opatrenia, postarať sa... Nedá sa nevšimnúť si, že človek so zdravotným postihnutím sa na takýchto podujatiach stáva objektom pozornosti, záujmu, starostlivosti, podpory. Medzi účastníkmi konferencie bolo nemalé zastúpenie osôb so zdravotným postihnutím, najmä takých, ktoré majú záujem o prezentované a diskutované témy, upozorňujú na dôležité súvislosti a problémy, aktívne sa do ich riešenia na rôznych úrovniach zapájajú, upozoňujú na prejavy odmietania, nezáujmu, ignorancie, ktorých objektom byť nechcú.

 

Byť subjektom zmien

 

Zamestnať sa, získať a udržať si prácu, je v živote človeka veľmi dôležité. Okrem dôležitého ekonomického efektu, takého potrebného pre získanie osobnej nezávislosti, zamestnanie dáva človeku príležitosť pre osobný rozvoj, spoločenské začlenenie, vytváranie pracovných aj osobných kontaktov, budovanie zdravého sebavedomia a sebahodnotenia. Ponúka mu príležitosť pre zapojenie sa do riešenia úloh, navrhovania a realizácie zmien. Ponúka mu príležitosť byť subjektom takých zmien, iniciovať také zmeny a podieľať sa na ich uskutočňovaní.

 

Sú to výzvy, ktoré dokáže sledovať a na ktorých sa dokáže podieľať človek pripravený, skúsený, aktívny. Významnú úlohu pri príprave na zamestnanie a pre aktívne zapojenie sa zohráva vzdelanie. Stále platí, že kvalita a stupeň vzdelania významne zlepšujú možnosť získania kvalifikovanej práce.

 

Vzdelanie – možnosť širšieho výberu

 

Byť vzdelaný znamená nielen získať diplom, ale predovšetkým osvojiť si vedomosti, zručnosti, kompetencie, ako i schopnosť uplatniť ich v praxi. Vyššie vzdelanie vytvára predpoklady pre rozvoj kritického a kreatívneho myslenia, analytického uvažovania, schopnosti dôsledného vyhodnocovania faktov, identifikovania súvislostí, formulovania zaujímavých otázok a hľadania a posudzovania možných odpovedí. Podnecuje aktívny prístup k životu, pomáha pestovať intelektuálnu zvedavosť. Vzdelanie dáva človeku možnosť širšieho výberu, uplatnenia, uspokojenia z práce, ktorú vykonáva, čo v prípade ľudí so zdravotným postihnutím môže do veľkej  miery pozitívne kompenzovať dôsledky postihnutia.

 

Pracujú na menej kvalifikovaných miestach

 

Výskumy potvrdzujú, že v porovnaní s bežnou populáciou ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím v podstatne menšej miere získavajú vyššie vzdelanie. Iba 5% z nich má vysokoškolské vzdelanie (v bežnej populácii v SR je to cca 16%), čo znamená, že  v priemere dosahujú nižšie vzdelanie. V dôsledku toho často pracujú na menej kvalifikovaných miestach. Dôsledky takéhoto stavu sa prejavujú aj vo vyššej pravdepodobnosti nepokračovať v štúdiu na vysokej škole, vo vyššej pravdepodobnosti zostať nezamestnaný, vo vyššej pravdepodobnosti žiť v domácnostiach s nízkym príjmom.

 

Príčin takéhoto stavu je viac a je ťažké ich zovšeobecniť alebo jednoznačne pomenovať. V každom konkrétnom prípade ide o komplex činiteľov, ktoré ovplyvňujú proces rozhodovania o štúdiu, podmienky štúdia na konkrétnej škole, možnosti a limity jeho prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím. V každom jednotlivom prípade ide o komplex objektívnych aj subjektívnych činiteľov, ktoré spôsobia, či sa človek s ťažkým zdravotným postihnutím pre štúdium rozhodne, aj ho absolvuje.

 

Ide o priamu súvislosť

 

Naša skúsenosť ukazuje, že medzi stupňom prístupnosti vzdelania a otvorenosti záujemcov o štúdium  zmenám - je priama súvislosť. Toto dvojnásobne platí pri študentoch s ťažkým zdravotným postihnutím, kedy osobná pripravenosť na štúdium, zahŕňajúca aj zručnosti pomáhajúce kompenzovať dôsledky zdravotného postihnutia, sa ukazuje ako omnoho dôležitejšia ako dobré výsledky zo strednej školy. Slabá pripravenosť na štúdium nesie so sebou rôzne riziká:

 

-           vyššie riziko neúspechu pri štúdiu (prečasné ukončenie štúdia)

-           menšiu schopnosť využiť ponuku vysokej školy nad rámec účasti na priamom vyučovaní (štúdium na vysokej škole nie je len o získaní univerzitného diplomu, ale aj o kreovaní univerzálnejšieho rozmeru vlastnej osobnosti)

-           menšiu pripravenosť absolvovať medzinárodnú mobilitu (napr. v rámci výmenného programu Erasmus+, ktorý významne podporuje zapojenie študentov s ťažkým zdravotným postihnutím)

-           znižuje možnosť pracovať popri štúdiu (brigády, stáže), získať tak pracovnú skúsenosť už počas štúdia (chudobnejší pracovný životopis pre budúceho zamestnávateľa, znevýhodnenie pri vstupe na trh práce)

 

Ako tieto problémy riešiť?

 

Rozhodovaniu o študijnom zameraní, študijnom programe, forme a mieste štúdia je potrebné venovať čas a mimoriadnu pozornosť. Mal by to byt proces dlhodobejší, rozhodnutie by malo postupne dozrievať a jeho základom by malo byť získavanie a vyhodnocovanie kvalifikovaných informácií z kompetentných zdrojov. K tomuto procesu je vhodné prizvať si ľudí, ktorí môžu odborne alebo ľudsky pomôcť, poradiť, zorientovať. Mali by to byť ľudia, ktorí sa orientujú v problematike (učiteľ, výchovný poradca, garant študijného prgramu, zástupca odbornej katedry, koordinátor pre študentov so špecifickýmim potrebami na aktuálnej vysokej škole) a ľudia, ktorí študenta poznajú, poznajú jeho schopnosti, predpoklady, ale aj slabé stránky, na ktoré dokážu upozorniť, ktorých názor je pre študenta akceptovateľný a ktorí pomôžu objektívne zhodnotiť predpoklady študenta pre úspešné absolvovanie štúdia (rodičia, priatelia, učitelia).

 

Mimoriadnu pozornosť pri výbere študijného programu treba venovať získaniu kvalifikovaných informácií z kompetentných zdrojov v dostatočnom časovom predstihu. Dostatočný časový predstih umožní dôkladne posúdiť vlastné predpoklady pre štúdium vybraného programu, zohľadňujúc dôsledky zdravotného postihnutia a požiadavky vysokej školy na uchádzača. V prípade, že nie je v možnostiach uchádzača absolvovať štúdium bez potreby znižovania požiadaviek na jeho študijný výkon (na čo vysoká škola pri akreditovaných študijných programoch nie je oprávnená), zostáva ešte časová rezerva na výber a rozhodovanie o náhradnom zameraní.

 

Kontaktujte koordinátora

 

Pri získavaní informácií študent zistí podmienky pre štúdium na konkrétnej vysokej škole, zoznámi sa s požiadavkami na uchádzačov, má možnosť konzultovať všetky otázky, ktoré sú pre jeho perspektívny pobyt na vysokej škole dôležité. Odporúčame začať s hľadaním informácií ma webovej stránke vysokej školy, kontaktovať koordinárora pre študentov so špecifickými potrebami a/alebo Centrum podpory pre študentov so špecifickými potrebami, ak také na vysokej škole pôsobí. Študent, ktorý z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo poruchy bude pri štúdiu odkázaný na náročné úpravy a podporné služby,  je zodpovedný za informovanie fakulty  o svojich špecifických potrebách ešte pred podaním prihlášky na štúdium. Iba tak môže vysoká škola prebrať na seba zodpovednosť za zabezpečenie primeraných podmienok a podporných služieb.

Informácie o požiadavkách vysokej školy na uchádzača pomôže študentovi so zdravotným postihnutím posúdiť mieru svojej osobnej pripravenosti, do ktorej popri vedomostných predpokladoch rozhodne patria  aj j technické zručnosti a kompenzačné techniky, ktoré mu umožnia plniť študijné povinnosti a podávať študijný výkon na porovnateľnej úrovni, ako sa to vyžaduje od bežného študenta.

 

Programová pomoc študentom

 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave už viac rokov programovo pomáha študentom stredných škôl pri prechode zo strednej na vysokú školu. Už tradičným sa stalo organizovanie sústredení pre stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí seriózne uvažujú o vysokoškolskom štúdiu. Toto sústredenie je primárne zacielené na študentov predmaturitných ročníkov s ťažkým zrakovým, sluchovým,  telesným a viacnásobným postihnutím. V rámci viacdňového sústredenia uchádzači o štúdium získajú informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole, môžu navštíviť prednášky na vybraných fakultách a katedrách a konzultovať s koordinátormi jednotlivých fakúlt UK. Súčasťou tohto sústredenia sú i diskusie s aktuálne študujúcimi študentmi či absolventmi so špecifickými potrebami. Veľmi užitočné bývajú informácie o finančných nákladoch na štúdium, podporných službách pre študentov v závislosti od zdravotného postihnutia, špecifikách štúdia na vysokej škole. Účasť na sústredení býva spravidla prvým serióznym krokom na ceste za vzdelaním a jeho význam v procese rozhodovania mnohí absolventi podčiarkujú aj dlho po jeho ukončení.

Posledné sústredenie sa konalo v apríli (bližšie informácie:: http://cezap.sk/akcie/sustredenie-stredoskolakov-s-tazkym-zdravotnym-postihnutim/), nasledujúce sa bude konať v apríli 2016. Informácia o ňom bude zverejnená na webovej stránke Centra podpory (cezap.sk), uvítame účasť každého seriózneho záujemcu.

 

Na ceste k odstraňovaniu bariér

 

V snahe pomôcť záujemcom s ŤZP pri prechode zo strednej na vysokú školu  Centrum podpory pripravilo informačnú príručku Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím. Príručku v tlačenej forme je možné získať v Centre podpory, jej elektronická forma v prístupnej PDF verzii je záujemcom k dispozícii na webovej stránke Centra (http://cezap.sk/publikacie).

 

Treba mať na pamäti, že Slovensko je ešte stále na ceste v procese postupného odstraňovania bariér každého druhu, čo sa týka aj akademickéhom prostredia. Štúdium na vysokej škole bude teda obnášať aj posilňovanie schopnosti čeliť bariéram a riešiť problémy, aktívne sa zapájať do diania, byť iniciátorom a subjektom zmien. Pri štúdiu, v ďalšom živote i v zamestnaní.

 

Elena Mendelová

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami