NROZP v SR sa obracia s touto výzvou na všetky politické strany kandidujúce v parlamentných voľbách 2016:

 

Vážená pani predsedníčka,

vážený pán predseda,

vážení predstavitelia politických strán kandidujúcich v parlamentných voľbách 2016,

14. decembra sa uskutočnilo 23. Zasadnutie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (Rada).

Po kontrole uznesení boli podané informácie o zasadnutiach výborov Rady, ktoré sa uskutočnili po jej 22. Zasadnutí, vrátane výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, o ktorom sme informovali v minulom čísle.

Minister spravodlivosti Tomáš Borec udelil Centru pre výskum etnicity a kultúry cenu za významný prínos v oblasti ochrany a podpory ľudských práv. Tohtoročnú cenu odovzdal v Bratislave pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa ľudských práv na konferencii venovanej vymožiteľnosti ľudských práv a prístupu k spravodlivosti.

Centrum pre výskum etnicity a kultúry bolo ocenené na základe verejných nominácií a odporučení expertov Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

V rámci štatistického hodnotenia výkonu ekonomiky pozornejší zaiste registrujú postupné znižovanie miery nezamestnanosti, hoci stále na mape Slovenska zostávajú „hladové doliny“. Pri prezentácii nárastu počtu vytvorených miest sa však zabúda na to, že počet nezamestnaných ľudí so zdravotným postihnutím v ostatných dvoch - troch rokoch neustále narastá.

Podľa evidencie úradov práce z celkového počtu cca 300 tis. nezamestnaných je viac ako 13 tis. ľudí so zdravotným postihnutím. Mimovládny sektor však hovorí o oveľa vyšších číslach, pretože veľa ľudí nie je na úradoch práce ani registrovaných, keďže nemajú pre nich prácu. Podľa nich zo všetkých 240 tisíc ekonomicky činných zdravotne postihnutých ľudí nemá prácu cca 70 percent, čo je obrovské číslo, ktorým by sa mali kompetentní účinne zaoberať.

V tomto čísle Mostov inklúzie sa vo zvýšenej miere venujeme jednému z nástrojov aktívnej politiky trhu práce - chráneným dielňam a chráneným pracoviskám. Legislatívu i podmienky, v ktorých v našej krajine pracujú, alebo skôr živoria, väčšina organizácií združených v NROZP v SR dôverne pozná. Ako však funguje tento nástroj v iných európskych krajinách? Pozrime sa bližšie na dva príklady.

Strana 1 z 3