Záver roka prináša nielen koncoročné bilancovanie vo všetkých oblastiach a prehodnocovanie rozhodnutí či aktivít, ale zvyčajne aj následné zmeny. Keďže jednou z oblastí, v ktorej dochádza k podstatným zmenám je mestská hromadná doprava, pozreli sme sa na prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Oslovili sme všetky krajské mestá s rovnakými otázkami:

1.         Akým spôsobom je upravená preprava osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) vo vašom meste, aké výhody im prevádzkovateľ poskytuje?

2.         Máte prehľad o využívaní MHD ľuďmi s ŤZP?

Čo si myslíte, ako by mohol takýto pomyselný „návod“ vyzerať? A čo keby sme ho ešte rozšírili o návod na prežitie pre ženu - matku so zdravotným postihnutím? Pokojne pridajme aj ďalšiu úroveň – návod na prežitie pre matku so zdravotným postihnutím v zahraničí. Dovolila som si tento trefný názov požičať priamo od experta na zdravú výživu a životný štýl – od pána Igora Bukovského a trocha modifikovať aj napriek tomu, že sa v tomto článku nebudeme vôbec venovať zdravému stravovaniu.

Zdravotné postihnutie nijako nebráni tomu, aby sa žena stala milujúcou matkou a plnohodnotne vychovávala svoje dieťa. Hoci matky so zdravotným postihnutím v zásade čelia rovnakým výzvam pri výchove dieťaťa ako matky bez postihnutia, určite netreba zabúdať na konkrétne dôsledky a prípadné obmedzenia toho - ktorého postihnutia. Istý americký prieskum zameraný na rodičov s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia podčiarkuje, že medzi najväčšie ťažkosti pri starostlivosti a výchove dieťaťa patria: nadmerná fyzická záťaž, náročnejší presun z miesta na miesto, obmedzený príjem, účasť na školských podujatiach, komunikácia či odovzdávanie vzorov sociálneho správania. Výsledky rovnakého prieskumu však vyzdvihujú aj významné pozitíva pre dieťa vychovávané rodičom so zdravotným postihnutím: prirodzené prehlbovanie empatie či otvorenosti voči inakosti.

Na zasadnutí Výboru, ktoré sa uskutočnilo 20. Októbra, bola prednesená  informácia o národnom projekte Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu – I, financovanom z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Cieľom národného projektu je pripraviť obsahové a  organizačné zázemie pre zavedenie systému rezortného vzdelávania MPVSR, ktorý zatiaľ neexistuje, pre  výkonných zamestnancov, ktorí sa angažujú v rozličných oblastiach podpory sociálnej inklúzie, vrátane ľudí so zdravotným postihnutím. Ide o zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, miest, obcí a VUC, verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a akreditovaných subjektov vykonávajúcich opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.