Slovensko na programe Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Proces hodnotenia

Hodnotenie implementácie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím  na Slovensku sa už dostalo na program Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Proces sa vlastne začal už v roku 2012, dva roky po ratifikácii dohovoru, kedy Slovensko predložilo Výboru svoju Východiskovú správu o implementácii Dohovoru. Proces hodnotenia má dve etapy. Prvou je predbežné zasadnutie výboru, ktorému môžu organizácie osôb so zdravotným postihnutím a ďalšie MNO pôsobiace v oblasti ľudských práv predložiť svoje alternatívne správy zamerané na nedostatky a medzery v implementácii Dohovoru. Tieto organizácie sa môžu zúčastniť predbežného zasadnutia, na ktorom podajú stručnú informáciu o hlavných problémoch a odpovedajú na otázky členov Výboru. Výsledkom je zoznam otázok (list of issues), na ktoré žiada výbor odpovede od vlády hodnoteného štátu. K predloženým otázkam a odpovediam štátu môžu svoje písomné stanovisko predložiť aj MNO. Slovensko bolo na programe predbežného zasadnutia výboru 7. – 11. septembra.    

Druhá etapa procesu vyvrcholí 4. a 5. apríla 2016 v Ženeve takzvaným konštruktívnym dialógom medzi Výborom a delegáciou vlády SR a následným vydaním odporúčaní Výboru vláde SR pre efektívnejšiu implementáciu Dohovoru. Plnenie týchto odporúčaní a úroveň implementácie Dohovoru budú opakovane hodnotené po ďalších štyroch rokoch.

                               

Ženeva a sídlo OSN je miestom, kde sa hodnotí implementácia Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím v jednotlivých členských krajinách.

Alternatívna správa

Alternatívna správa organizácií zastupujúcich záujmy osôb so zdravotným postihnutím je kolektívnym dielom predstaviteľov členských organizácií Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR a ďalších domácich a medzinárodných organizácií, predovšetkým Mental Disability Advocacy Center. Cieľom správy bolo predovšetkým poukázať na nedostatky a medzery v implementácii Dohovoru z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím, nie popisovať aktuálne pozitívne riešenia. Správa bola vypracovaná v súlade s pokynmi Výboru, ktoré sa týkali jej štruktúry, obsahu i rozsahu. Vzhľadom na odporúčaný rozsah vecnej časti správy obmedzený na 10500 slov nebolo možné zahrnúť do správy všetky detaily. Bolo potrebné sústrediť sa na témy, ku ktorým môže Výbor zaujať kvalifikované stanovisko zodpovedajúce jeho kompetenciám a zloženiu. Preto je možné očakávať aj výhrady voči komplexnosti správy, ktoré však môžu byť využité v ďalšom procese hodnotenia implementácie. Alternatívna správa bola vypracovaná v období máj až júl tohto roku a Výboru bola doručená 31. Júla. Vecnú časť Dohovoru tvorí prvých 33 článkov. Alternatívna správa sa venuje 18 článkom prostredníctvom 77 problémových okruhov. V správe sú tiež formulované dôležité odporúčania, vrátane nasledujúcich:

-       Novelizovať antidiskriminačný zákon tak, aby obsahoval vymedzenie primeraných úprav v súlade s článkami 2 a 5 Dohovoru zabezpečujúce, aby sa primerané úpravy vzťahovali na všetky oblasti života osôb so zdravotným postihnutím.

-       Podporiť a zlepšiť prístupnosť a zabezpečiť, aby sa v plnej miere dodržiavala zásada univerzálneho dizajnu. Zaviesť zodpovedajúci kontrolný mechanizmus a venovať sa absencii autorizovaných odborníkov na hodnotenie prístupnosti.

-       Inovovať občiansky zákonník a zrušiť odoberanie a obmedzovanie právnej spôsobilosti, zaviesť nový nástroj založený na podporovanom rozhodovaní. Odstrániť všetky automatické dôsledky odoberania a obmedzovania právnej spôsobilosti.

-       Zabezpečiť rozširovanie a udržateľnosť deinštitucionalizácie a rozširovanie komunitných služieb.

-       Inovovať legislatívu s cieľom zvýšiť množstvo pomôcok a služieb a zjednodušiť podmienky na získanie príspevkov a zliav.

-       Zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie pre všetky deti na všetkých úrovniach vzdelávania a transformovať segregovaný systém špeciálneho vzdelávania. Zabezpečiť dostupnosť a prístupnosť služieb včasnej intervencie.

-       Vo väčšej miere podporovať právo na prácu. Prijať opatrenia s cieľom umožniť zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce, podporovať tvorbu pracovných príležitostí a finančne prispievať na vytváranie a udržateľnosť zamestnania.

-       Zabezpečiť primeranú životnú úroveň a sociálnu ochranu.

-       Vytvoriť a podporovať rozvoj procesu s cieľom umožniť organizáciám zastupujúcim osoby so zdravotným postihnutím aktívne sa zapájať do monitorovania Dohovoru. Podporovať aktivity osôb so zdravotným postihnutím v oblasti obhajoby a obhajoby vlastných práv.

 

Vlastnú alternatívnu správu predložilo aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

 

Účastníkmi zasadnutia výboru boli (zľava) Maroš Matiaško, Michaela Hajduková, asistentka a tlmočníčka a Branislav Mamojka.

Predbežné zasadnutie Výboru

 

Predbežné zasadnutie Výboru k hodnoteniu Slovenska sa uskutočnilo v Ženeve 8. septembra. Vďaka semináru, ktorý organizovala IDA (International Disability Aliance) pre organizácie osôb so zdravotným postihnutím z posudzovaných krajín predkladajúcich alternatívne správy, sa zasadnutia mohli zúčastniť aj slovenskí zástupcovia. Seminára sa zúčastnili koordinátori prípravy alternatívnej správy,  Branislav Mamojka a Maroš Matiaško.

V nedeľu 6. septembra sa uskutočnil seminár venovaný témam, s ktorými sme chceli oboznámiť Výbor, spôsobu ich prezentácie a odpovediam na očakávané otázky zo strany členov Výboru.

V pondelok 7. septembra sa uskutočnilo stretnutie s Dianou Kingson, spravodajkyňou Výboru pre Slovensko, na ktorom sme odpovedali najmä na spresňujúce otázky týkajúce sa východiskovej i alternatívnej správy. Následne sme sa zúčastnili ako pozorovatelia zasadnutia Výboru venovanému Srbsku a potom stretnutia, na ktorom sa hodnotil priebeh zasadnutia Výboru a reakcie Srbskej delegácie.

V utorok 8. septembra sme sa najprv stretli so Silviou Quan z Guatemaly, viceprezidentkou Výboru. Potom sa uskutočnilo zasadnutie Výboru, na ktorom sme predniesli stručnú informáciu o najdôležitejších témach alternatívnej správy a potom odpovedali na otázky členov Výboru. Z otázok bolo jasné, že členovia Výboru sa dôkladne oboznámili so správami a na druhej strane ich tiež zaujímali súčasne široko diskutované témy ako je postavenie Rómov, rodová rovnosť a práva detí. Následne sa uskutočnilo hodnotiace stretnutie so zástupkyňami IDA a EDF, na ktorom bola vyjadrená všeobecná spokojnosť s priebehom zasadnutia Výboru.

Ako výstup z predbežného zasadnutia Výboru bol vydaný zoznam 33 otázok pre Slovenskú vládu, ktorý bol zverejnený 28. septembra. Jeho preklad do slovenčiny zverejníme v nasledujúcom čísle.

 

Ako ďalej

V najbližších týždňoch vypracuje vláda SR odpovede na otázky a zašle ich Výboru do Ženevy. Vlastné stanoviská k otázkam a odpovediam Vlády vypracuje aj NROZP v SR. Tieto dokumenty treba zaslať do 31. januára 2016. Potom bude nasledovať už spomínaný konštruktívny dialóg medzi Výborom a delegáciou vlády SR, ktorého sa ako pozorovatelia môžu zúčastniť aj zástupcovia MNO. Okrem toho je možné v čase riadneho zasadnutia výboru organizovať aj paralelné stretnutia s členmi Výboru zamerané na témy, s ktorými ich chcú predstavitelia MNO podrobnejšie oboznámiť. Hlavným výstupom budú však odporúčania výboru, na ktorých monitoringu i implementácii sa budú zúčastňovať aj organizácie osôb so zdravotným postihnutím.

Branislav Mamojka