Občianske združenie Zvuky cez ruky, Muzikoterapia a rozvoj človeka prostredníctvom hudby.

OZ  Zvuky cezruky

vzniklo  roku 2004 z kombinácie nadšenia pre hudbu a profesného zamerania členov a spolupracovníkov,  ktorí sú absolventami  hlavne v oblastiach psychológie, sociálnej práce,  špeciálnej a klasickej pedagogiky,  medicíny a spomínanej hudby. Hudbu všeobecne vnímame ako staronový prostriedok rozvoja jednotlivca a kolektívu. Naši predkovia  neustále spievali , hrali a rytmicky sa hýbali - pri práci, doma, pri odpočinku, oslavách, uspávankách, či trávniciach. Dnes začíname pomaly stále konkrétnejšie chápať, aký hlboký  zmysel a efekt mala táto činnosť okrem odovzdávania generaćných skúseností vo forme príbehov, rozprávok a ľudových piesní.

Hudba patrí medzi  základné prejavy života. Treba ju nielen pasívne počúvať,  reprodukovať, ale hlavne tvoriť.  To je malý – veľký krôčik ďalej, ktorý má ďalekosiahle účinky na konsolidáciu individuálnej a zároveň kolektívnej psychiky, motoriky, sluchu, zraku, učenia, pamäte, emócií,  komunikačných a sociálnych schopností.

Muzikoterapia

Výraz terapia etymologicky pochádza  zo starogréčtiny a korene tohto výrazu májú viacero príbuzných významov, ako sprevádzanie, služba, ochrana, očista, úcta, láska, krása . .

Pojem  Muzikoterapia by som vyjadril skôr ako na začiatku spomínaný osobný rozvoj a tvorenie pomocou hudby.  Vychádza z individuálnych klientových(ľudských) potrieb. Hudba a hudobné cvičenia sú špeciálne vyškoleným odborníkom priamo „ušité“ na osobu alebo skupinu s ktorou sa pracuje. Všetky vyplývajú z klientovej špecifickej životnej situácie, z jeho individuálnych potrieb, so zreteľom na klientove schopnosti, životné okolností, prežívania, pocitov, myšlienok,..atď.
Jedno zo základných všeobecných pravidiel, na ktorom je postavený náš prístup je pomôcť akémukoľvek človeku rozvíjať sa a napĺňať svoj potenciál.
Muzikoterapiu môžeme veľmi zjednodušene definovať ako plánovaný a cielený proces, založený na vzťahu terapeut-hudba-klient(človek).  Pri práci uprednostňujeme nedirektívny prístup. Podporujeme klienta(človeka) v tvorivosti a k slobodnému výberu z ponúknutých aktivít. Muzikoterapia nie je zameraná na výkon.

Každý človek, aj človek s rôznym druhom postihnutia je schopný tvoriť hudbu a rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom muzikoterapeutických techník a cvičení.  Rytmus a melódiu cíti každý. Často sa v praxi stretávame so situáciu, že napr. niekomu na základnej škole učiteľka v zlej nálade povedala, že nemá hudobný sluch. U dieťaťa následne nastal blok a prestalo sa v tejto oblasti rozvíjať. To však vôbec neznamená, že nedokáže vnímať a tvoriť hudbu.

Platí to v princípe pre všetky fyzické a psychické stavy v rámci  Gaussovej krivky Normálneho štatistického rozdelenia.  Okrajové stavy sa dnes chybne nazývajú deformácie, či postihnutia.  Je známe, že prakticky v takmer všetkých starých kultúrach mali tieto osoby opodstatnene výnimočné postavenie.  Okolie ich nazývalo osvietenými, či blaženými a tešili sa mimoriadnej úcte. Veľmi  často zohrávali títo ľudia kľúčovú rolu pre dané spoločenstvo v extrémnych situáciách,  keď sa rozhodovalo o prežití komunity (klimatické zmeny, vonkajšie agresie, neúrody).  Majú jednoducho ináč nastavené vnímanie obecnej miery,  inak nazývané intuícia, ako bežní ľudia. My sa od nich tiež veľa učíme. Z tohto pohľadu majú, ako aj niektoré iné okrajové skupiny primerané nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Základné cvičenia a hry s hudbou v muzikoterapii

 

Pri muzikoterapeutickéj práci využívame základné prvky hudby - rytmus, melódiu, harmóniu, farbu a intenzitu. Klientovi je ponúknutá aktívna účasť formou vokálneho, inštrumentálneho a pohybového prejavu. Výhodou muzikoterapie je tiež fakt, že môžeme pracovať nielen s hudbou a jej zložkami, ale kombinovať  ju napr. s príbehmi, rozprávkami, kresbou, maľovaním, pohybom, tancom, dýchaním,...a mnoho iného. Ako príklad uvádzam niekoľko hudobných muzikoterapeutických hier zo svojej praxe:

Hry s rytmom - Pri týchto hrách využívame hovorenie (cvičenie reči pomocou hudby), telo ako hudobný nástroj (tlieskanie, dupanie, využívanie pohybu na cvičenie rytmu)

Hry s predmetmi a nástrojmi - Z hudobných nástrojov používame africké bubny, tamburínu, hrkalky, ozvučné drievka, triangel,..atď. Z predmetov sú to bublifuky, pierka, šatky, mašle, masážne loptičky, prstové bábky,..

Improvizácia pohybom na hudbu - Tu ide o rôzne psychomotorické cvičenia, hudobno-pohybové hry, pohybové uvoľnenie a splývanie s hudbou,..atď.

Hry so spevom - Ako sprievodný nástroj používam gitaru, spolu s notami a textami slovenských ľudových a detských piesní. Dobrý muzikoterapeut by mal ovládať nejaký melodický hudobný nástroj (či už gitaru, klavír alebo iní hudobný nástroje), ktorým môže sprevádzať spev.

Hudba a výtvarné techniky - Existujú rôzne muzikoterapeutické cvičenia, v ktorých sa využíva kreslenie, maľovanie, výtvarné tvorenie, napr. muzikomaľba.

Počúvanie, relaxácia, fantázia

Ďalej existujú napríklad mnohé kombinácie a variácie relaxačných, komunikačných, koncentračných, energetizujúco - motivačných techník , či metodiky prekonávania osobných a kolektívnych blokov.

Konkrétne príklady cvičení

Ľudia sedia v kruhu a nekoordinovane hrajú na rôzne rytmické nástroje - bubienky, hrkálky, zvončeky, triangel . . Postupne sa za pomoci mentora zladia do jedného rytmu a následne sa znovu rozladia. To sa opakuje viac krát už ako samovoľný proces. Vždy sa zachováva tendencia k spoločnému rytmu, ale zároveň sa občas rozpadnú do individuality, kakofónie a chaosu.  Túto silnú techniku používajú napr. podvedome a niekedy vedome mnohé profesionálne  hudobné kapely s úžasným efektom zladenia publika.  Účastníci zažívajú  individuálnu a kolektívnu pulzáciu so striedaním vzájomne prepojených stavov  energie chaosu a miery poriadku.  Je to vlastne základ princípu tvorenia aj v prírodných vedách,  ukľudnenie a oživenie podvedomia zároveň.

Ďalej existujú mnohé kombinácie a variácie relaxačných, komunikačných, koncentračných, energetizujúco - motivačných techník , či metodiky prekonávania osobných a kolektívnych blokov. To sú príklady situácii, keď psychológ, alebo psychiater  často povoláva špecializovaného muzikoterapeuta. V mnohých, hlavne západných krajinách (Nemecko, Rakúsko,..) sú tieto procedúry kompletne hradené poisťovňami a sú už po desaťročia bežnou súčasťou systému štátneho aj súkromného zdravotníctva. Každá väčšia nemocnica má svoj tím muzikoterapeutov.

Súčasnosť a budúcnosť

U nás stále ešte čakáme na znovuzavedenie tisícroćiami overeného systému a širšiu odbornú kooperáciu na rozvoji tohto nášho tak dôležitého dedičstva. Jadro hudobných cvičení je totiž vždy úzko späté s miestnou kultúrou a zvykmi, ktoré formujú psychiku ľudí s ktorými pracujeme.  Úroveň nášho folklóru je celosvetovo známa. Máme teda na čo nadviazať. Bola by chyba nevyužiť tento obrovský, z veľkej časti stále zachovaný potenciál. Mnohé iné národy ho žiaľ stratili . .

Samozrejme, že používame občas na obohatenie aj cvičenia a rytmiky vlastné iným častiam mozaiky svetového kultúrneho dedičstva J

Mgr. Tono Gúth
Bc. Martina Javorová
Ing. Branislav Letaši

Viac nájdete na www.rytmika.sk