Vzdelávanie a starostlivosť o sluchovo postihnuté deti a mládež v Holandsku

Viete aká je ambulantná starostlivosť pre nepočujúce a nedoslýchavé deti zaradené do úplnej alebo čiastočnej integrácie v bežných školách v Holandsku?

Tento servis je poskytovaný prostredníctvom Effathy (Effeta, zariadenie slúžiace na pomoc a podporu integrovaného vzdelávania a sociálnej začlenenosti nepočujúcich a nedoslýchavých). Tieto služby si volia a rozhodujú o nich rodičia. Formy ambulantnej starostlivosti zahŕňa okrem priamej pomoci sluchovo postihnutým deťom a žiakom, poradenstvo pre rodičov, logopedickú pomoc a doučovanie pre žiakov, organizovanie kurzov posunkovej reči pre rodičov, pozorovania a hospitácie odborníkov na vyučovacích hodinách s následným poradenstvom pre učiteľov a rozhovormi s pedagogickými pracovníkmi, špeciálno-pedagogickú pomoc  pre deti s pridruženým mentálnym postihnutím, jazykový skríning pre deti od 0-6 rokov, a i. Hneď po narodení a diagnostikovaní postihnutia sluchu  u dieťaťa sa poskytuje rodine odborná podpora a s dieťaťom sa začína pracovať od 9. mesiaca jeho veku, spočiatku v domácom prostredí. Od 2. roku dieťa navštevuje v tomto zariadení tzv. prípravku a rodičia môžu absolvovať kurz posunkovej reči. Stáva sa, že niektorým rodičom robí ťažkosti naučiť sa posunky. Pracuje sa však s oboma jazykmi, dieťa sa učí aj rozprávať. Preferencia posunkov je daná tým, že sú preňho jednoduchšie a prirodzenejšie. V období po zaškolení dieťaťa ( V Holandsku je povinné vzdelávanie od 4. roku) začína ambulantná služba úzko spolupracovať so školou, ktorú dieťa navštevuje. Prostredníctvom určitých opatrení vypracovaných odborníkmi tohto zariadenia priamo pre konkrétne dieťa s postihnutím sluchu („učenie šité na mieru“), môže ono pracovať podľa bežného učebného programu pre intaktné deti. V záujem progresu vo vývine dieťaťa je nevyhnutný úzky kontakt a spolupráca medzi odborníkmi, ktorí s ním bezprostredne spolupracujú (ambulantný pracovník, učiteľ, doučujúci pedagóg) a v trojmesačných intervaloch vyhodnocujú plnenie strategického rozvíjajúceho plánu, podľa ktorého má dieťa postupovať a napredovať. Na jeho príprave sa podieľa škola spoločne s rodičmi a obe strany zaväzujú prispievať k jeho uskutočňovaniu.

V Holandsku má rodič sluchovo postihnutého dieťaťa možnosť výberu školskej ustanovizne. Môže sa rozhodnúť pre jednu z 5 špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých alebo pre niektorú zo škôl bežného typu. Školu je možné podľa uváženia rodičov meniť aj viackrát. S dieťaťom prichádza pre školu aj tzv. „batoh peňazí“. Disponuje s ním škola a zabezpečí mu všetko potrebné pre úspešné fungovanie vo vyučovacom procese. Ambulantná starostlivosť o sluchovo postihnuté dieťa priamo na vyučovaní spočíva o. i. aj v pre-teachingu (t.j. v príprave žiaka na samotnú vyučovaciu hodinu, napr. oboznámením sa so základnými pojmami preberaného učiva), v doučovacích aktivitách pre žiakov, v konverzáciách s učiteľmi – formou praktických rád, cenných informácií či alternatívnych cvičení pre nich, v usmerňovaní rodičov k aktívnemu postoju a k účasti na výchove aj vzdelávaní svojho dieťaťa postihnutého stratou sluchu a zároveň aj k zodpovednosti za ne.

Zdroj:

Kročanová Ľubica PhDr., Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, in:  Informačný bulletin XI.: Špeciálnopedagogické poradenstvo, Bratislava, 2007, ISBN 978-80-7164-435-4