Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, na základe podnetov, s ktorými sa na ňu obracajú rodičia, opakovane poukazuje na alarmujúci nedostatok asistentov učiteľa, chýbajúcich pomocných vychovávateľov a potrebu zavedenia pozície školských sestier na školách.

Občianske združenie SNEPEDA poskytuje aj neformálne vzdelávanie pre nepočujúce osoby, aby sa nenúteným spôsobom mohli neustále vzdelávať a mohli rozvíjať svoje vedomosti a poznatky potrebné k životu.