Júnovou novelou bol Autorský zákon doplnený o  ustanovenia dôležité predovšetkým z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím.

V súvislosti so zvýšením hodinovej sadzby za výkon činnosti osobnej asistencie a zvýšením sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, obe zmeny účinné od 1. júla 2018, sa mení i počet hodín osobnej asistencie, ktoré môže pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím mesačne vykonať osobný asistent, ktorý je evidovaný na úrade práce, soc. vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie.

Opakovane sa v praxi pri poradenstve stretávame s problematikou zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, najmä v súvislosti so znížením peňažného príspevku na osobnú asistenciu a peňažného príspevku na opatrovanie jeho poberateľom a s požiadavkou zlúčenia tohto príspevku s poberaným dôchodkom.