končí sa rok 2014 a blíži sa rok ďalší. Sme radi, že sa nám podarilo obnoviť vydávanie nášho časopisu v druhom polroku a veríme, že ste v ňom našli zaujímavé a užitočné informácie.

NROZP, spolu s našim časopisom,  v tomto roku prežívala asi najserióznejšiu krízu svojej existencie. Situácia si vynútila zvolanie mimoriadneho snemu a jeho rozhodnutie sústrediť sa  dôsledne len na hlavné poslanie NROZP, ktorým je obhajoba práv a záujmov ľudí so zdravotným postihnutím v oblasti tvorby a implementácie legislatívy a poradenstva pre jej efektívne uplatňovanie a  pôsobenie v rôznych poradných orgánoch a komisiách pri tvorbe stratégií s dôrazom na začleňovanie problematiky zdravotného postihnutia do všetkých verejných politík. Napriek tomu považujeme rok 2014 za relatívne úspešný práve v oblasti obhajoby práv. Podarilo sa dopracovať celoštátnu stratégiu podpory a ochrany ľudských práv, na ktorej vypracovaní sme sa podieľali a bola už postúpená na rokovanie Vlády SR. Priamo sme sa zúčastňovali na vypracovaní návrhu zákona o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a komisárovi pre deti, ktorý je práve v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Pri príprave partnerskej dohody a operačných programov na obdobie 2014 – 2020 sme sa celkom úspešne sústredili  najmä na uplatňovanie horizontálneho princípu rovnosť príležitostí vo všetkých operačných programoch, čo by malo zásadne zvýšiť prístupnosť výsledkov projektov financovaných z európskych fondov v oblasti výstavby, dopravy, informácií vzdelávania, zamestnávania, zdravotníctva tovarov a služieb. Všetky tieto opatrenia sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti alebo už čakajú na implementáciu v nastávajúcom roku.

Uvedené  a ďalšie relevantné a aktuálne témy budú hlavným predmetom informovania v tomto časopise. Chceme v jeho vydávaní pokračovať aj v budúcom roku, ale bez dlhšej prestávky ako tomu bolo v tomto roku. Vzhľadom na nezmenenú finančnú situáciu nezačneme s mesačnou periodicitou, ale určite vydáme niekoľko „menej pravidelných“ čísiel v prvom polroku. K mesačnej periodicite sa vrátime až po získaní dotácie z MPSVR, o ktorú sme požiadali, a aj v závislosti na získaní prípadných ďalších zdrojov. Veľmi sa spoliehame na spoluprácu s vami, čitateľmi,, v ktorej nám pomáhajú najmä vaše otázky a námety tém, ktoré vás zaujímajú.

Želáme vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa úspechov a síl pri vašej práci najmä na spoločnom poli podpory a obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím.

 

Redakcia