Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2015 na 10,6865 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2015, použije sa dôchodková hodnota 10,6865 eur.

Blížia sa vianočné sviatky, v medzirezortnom pripomienkovacom konaní (MPK) je v súčasnosti jediný, z nášho hľadiska aktuálny, návrh:

Návrh zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím.

o návrhu sme podrobne písali v úvodníku 4. čísla Mostov inklúzie, preto len pripomíname, že koniec MPK je 14. januára 2015.

Na prerokovanie v Národnej rade SR naďalej čakajú nasledujúce návrhy zákonov:

Od januára 2015 sa menia podmienky pri dohodách o brigádnickej práci študentov. Všetci žiaci a študenti stredných a vysokých škôl bez ohľadu na vek môžu využiť výnimku z platenia odvodov do Sociálnej poisťovne pri dohode o brigádnickej práci študentov, ak na ňu zarobia maximálne 200 eur mesačne. Znamená to, že už nebudú existovať dve vekové kategórie študentov a dve hranice zárobku, ako je to v súčasnosti.

26. novembra 2014 schválila Národná rada SR novelu zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení.

Novela zavádza zásadnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie. Zavedením odpočítateľnej položky sa výrazne znížia odvody nízkopríjmových zamestnancov, vďaka ktorej sa zvýši čistá mzda zamestnancom s nízkymi zárobkami.