Už ste si v rámci kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia chceli niekedy podať žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kúpu rovnakej pomôcky, keďže tá predchádzajúca, povedzme už doslúžila? A tiež vám niektorí „odborníci“ poradili, že po uplynutí siedmich rokov používania pomôcky máte nárok na poskytnutie príspevku na kúpu rovnakej pomôcky viac – menej automaticky bez ohľadu na to, či používaná pomôcka je alebo nie je funkčná?

Tak toto je mylná  informácia, ktorá sa neustále objavuje a nedarí sa nám ju vykoreniť. Navyše je i vecne nesprávna, pretože ak bol predchádzajúci príspevok na kúpu pomôcky poskytnutý pred rokom 2009, doba, do uplynutia ktorej je občan s ťažkým zdravotným postihnutím povinný v stanovených prípadoch vrátiť funkčnú pomôcku alebo pomernú časť poskytnutého peňažného príspevku, je päť rokov. 

V článku je stručne popísaný postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri posudzovaní žiadostí občanov o poskytnutie kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. V roku 2015 síce nedošlo ku žiadnej zmene, považujeme však za potrebné na niektoré skutočnosti, na ktoré žiadatelia pri posudzovaní občas na vlastnú škodu zabúdajú,  upozorniť.

Postup pri zdaňovaní príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2015 bude k dispozícii na web stránke ÚNSS v časti „Poradenstvo – Novinky v legislatíve“ koncom januára 2016.

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu na rok 2016 na 10,9930 eur.

Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2016, použije sa dôchodková hodnota 10,9930 eur.