Národná rada SR schválila ďalšiu novelu zákona o vysielaní a retransmisii, hlasový komentár pre nevidiacich by sa mal stať dostupným pre väčšiu skupinu divákov.

S účinnosťou od 1. januára 2016 je prevádzkovateľ retransmisie povinný poskytovať retransmisiu programovej služby vrátane multimodálneho prístupu k programovej službe.

Zákon o službách zamestnanosti obsahuje niekoľko príspevkov na podporu pracovnej mobility. Stručne si ich predstavíme.

11. novembra schválila Národná rada SR ďalšiu novelu zákona o službách zamestnanosti. Z hľadiska prevádzkovateľov chránených dielní a chránených pracovísk je pozitívom, že od 1. januára 2016 už pri žiadosti o poskytnutie peňažných príspevkov na aktívnu politiku trhu práce nebudú musieť predkladať niektoré doklady, úrad práce si ich vyžiada od príslušnej inštitúcie sám. Ale poďme chronologicky.

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh Zákona o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR. Prelomová zmena v oblasti legislatívnych pravidiel prináša jasnejšie pravidlá tvorby právnych predpisov, prehľadnejší proces verejného pripomienkovania a záväznú elektronickú Zbierku zákonov.

Prijatie nového zákona súvisí s výsledkami projektu Slov-Lex, ktorého obsahom je vytvorenie právne záväznej elektronickej Zbierky zákonov (eZbierka) a nového informačného systému pre tvorbu právnych predpisov a sledovanie legislatívneho procesu (eLegislativa). Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Samostatná časť návrhu zákona je venovaná elektronickej Zbierke zákonov. V súčasnosti je veľmi náročné dostať sa k právne záväznému zneniu účinného predpisu, keďže jediným právne záväzným prameňom práva sú jednotlivé čiastky uverejňované v papierovej Zbierke zákonov. Cieľom projektu Slov-lex je dosiahnuť, aby všetci občania mali zadarmo k dispozícii záväzné znenia právnych predpisov.

Po úspešnom dokončení reformy civilného práva procesného by sa mali zdynamizovať práce aj na príprave nového Občianskeho zákonníka. Minister spravodlivosti Tomáš Borec preto  vymenoval nových členov Komisie pre rekodifikáciu súkromného práva.

Cieľom práce komisie bude príprava nového základného kódexu súkromného práva, ktorý nahradí súčasný zákonník z čias socializmu. V novej komisii sú zastúpení významní odborníci z akademickej oblasti, justície, jednotlivých právnických profesií, ako aj odborníkov z Českej republiky.

Výsledkom reformy  procesného práva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou funkčného systému ochrany práv, sú tri nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok), ktoré s účinnosťou od 1. júla 2016 nahradia Občiansky súdny poriadok z roku 1963.