Dňom 1. júla 2017 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 173/2017 Z.z. o úprave súm životného minima, v zmysle ktorého sa sumy životného minima stanovujú s platnosťou od uvedeného dátumu nasledovne:

NR SR schválila 22. marca 2017 novelu zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti.

Novela podstatne obmedzuje možnosti práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru evidovaným uchádzačom o zamestnanie. Netýka sa to uchádzačov o zamestnanie, ktorí vykonávajú osobnú asistenciu pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, v ich prípade zostáva zachovaný doterajší právny stav. I na nich sa ale bude vzťahovať vyššia hranica príjmu, ktorý budú môcť mesačne dosiahnuť z činnosti osobnej asistencie.

V marci t. r. schválila NR SR novelu zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

V návrhu predloženom ministerstvom vnútra SR do pripomienkového konania navrhovalo ministerstvo vypustiť možnosť podávať sťažnosti priamo na orgáne verejnej správy ústne, pričom záznam o sťažnosti bol povinný vyhotoviť pracovník orgánu, proti ktorému sťažnosť smerovala.