Desiateho decembra sme si pripomenuli Deň ľudských práv (Human Rights Day), ktorý bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Desiaty december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v nórskom Oslo.

Tento deň je príležitosťou na oslavu úspechov, ktoré boli dosiahnuté v oblasti práv ľudí so zdravotným postihnutím i na zdôraznenie faktu, že stále existujú mnohé prekážky pri snahe tieto práva plnohodnotne realizovať. Tento rok bol 10. december zároveň dňom spustenia celoročnej kampane OSN na oslavu 50-teho výročia prijatia dvoch medzinárodných ľudsko-právnych dokumentov: Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.

Deti a mládež so zdravotným postihnutím – prekonávanie prekážok

Európska komisia v spolupráci s Európskym fórom zdravotného postihnutia zorganizovali v dňoch 7. - 8. decembra v Bruseli konferenciu pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím (OZP), na ktorej sa zúčastnilo asi 200 ľudí z celej Európy. Konferencia bola zameraná na súčasnú situáciu detí a mládeže so zdravotným postihnutím a ich prístup k vzdelávaniu ako kľúčovému hľadisku ich účasti na živote spoločnosti.

Ocenenie je súčasťou širšieho úsilia EÚ o vytvorenie bezbariérovej Európy. Táto iniciatíva predstavuje v rámci európskej stratégie pre oblasť zdravotného postihnutia kľúčovú akciu, ktorá sa zameriava na podporu iniciatív za zlepšenie prístupnosti európskych miest pre osoby so zdravotným postihnutím. Lepšia prístupnosť prináša mestám trvalé hospodárske a sociálne výhody najmä v kontexte starnutia obyvateľstva. 

2. decembra Európska komisia zverejnila návrh Európskej smernice o prístupnosti (EAA – European Accessibility Act), ktorá stanoví spoločné požiadavky na prístupnosť pre vybrané kľúčové tovary a služby, čo pomôže ľuďom so zdravotným postihnutím plnšie sa zúčastňovať na živote spoločnosti. Pri oficiálnom zverejnení komisárka pre zamestnanosť, sociálne veci, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen povedala: „Zdravotné postihnutie by nemalo byť bariérou pre plnú účasť v spoločnosti, ani nedostatok spoločných európskych pravidiel by nemal byť bariérou pre cezhraničný obchod s prístupnými tovarmi a službami. Touto smernicou chceme prehĺbiť vnútorný trh a využiť jeho potenciál v prospech podnikov a obyvateľov so zdravotným postihnutím. V skutočnosti budeme mať prospech z tejto smernice my všetci“.

Európska komisia pripravila odpovede na často kladené otázky týkajúce sa návrhu smernice o prístupnosti.

Ako sa líšia požiadavky na prístupnosť v jednotlivých členských štátoch?

Strana 1 z 2