Nové pravidlá EÚ o právach obetí prinesú veľké zmeny v spôsobe, akým sa zaobchádza s obeťami trestných činov v Európe - zlepší sa aj postavenie obetí so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Smernica o právach obetí stanovuje súbor záväzných práv obetí trestných činov a jednoznačné povinnosti členských štátov EÚ zabezpečiť tieto práva v praxi.  

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých ľudí, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí sa stanú obeťou trestnej činnosti v EÚ. Takisto sa uplatňujú, ak trestné konanie prebieha v EÚ.

 

Smernica bola schválená už v roku 2012

 

Komisia navrhla smernicu EÚ o minimálnych normách týkajúcich sa obetí trestných činov v máji 2011 s cieľom zlepšiť práva 75 miliónov obetí trestného činu. Európsky parlament navrhovanú smernicu podporil v septembri 2012 a potom ju v októbri 2012 prijala Rada EÚ. Stalo sa tak po tom, ako Európsky parlament a Rada ministrov dosiahli v júni 2012 po intenzívnych rokovaniach sprostredkovaných Európskou komisiou dohodu.

Členské štáty  mali uviesť  do účinnosti zákony, právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 16. novembra 2015.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová povedala: Obeťou trestnej činnosti sa v celej EÚ stane každý rok približne každý siedmy človek. Nové pravidlá poskytujú obetiam jasné práva na informácie, ochranu a prístup k podporným službám vo všetkých členských štátoch. Tieto nové pravidlá zmenia zaobchádzanie s ľuďmi, keď sa stanú obeťami trestnej činnosti – čo naopak prinesie veľký úžitok našim spoločnostiam ako takým. Obete si zasluhujú stáť v rámci trestného konania v centre záujmu. Nie všetky členské štáty však dosiaľ informovali Komisiu, že túto smernicu transponovali. Vyzývam zostávajúce členské štáty, aby čo najskôr zabezpečili vykonávanie týchto dôležitých pravidiel, aby obete a ich rodiny mohli mať z nich úžitok v praxi.“

Cieľom nových pravidiel je, aby sa so všetkými obeťami  trestných činov a s ich rodinnými príslušníkmi zaobchádzalo s rešpektom a nediskriminačným spôsobom založeným na individuálnom prístupe prispôsobenom potrebám obetí.

 

Medzi kľúčové nové práva patrí:

 

  • Práva rodinných príslušníkov obetí – rodinní príslušníci zosnulých obetí budú požívať rovnaké práva ako priame obete vrátane práva na informácie, podporu a náhradu škody. Rodinní príslušníci obetí, ktoré prežili, majú takisto právo na podporu a ochranu.
  • Právo rozumieť a byť pochopený – celá komunikácia s obeťami sa musí viesť v jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku. Forma komunikácie sa musí prispôsobiť osobitným potrebám každej obete vrátane napríklad potrieb súvisiacich s vekom, jazykom a akýmkoľvek zdravotným postihnutím.
  • Právo na informácie – vnútroštátne orgány musia poskytnúť obetiam širokú škálu informácií týkajúcich sa ich práv, ich prípadu a služieb a pomoci, ktoré sú im k dispozícii. Informácie musí poskytovať príslušný orgán od prvého kontaktu a bezodkladne.
  • Právo na podporu – členské štáty musia zabezpečiť, aby obete mali prístup k podporným službám a orgány musia uľahčiť sprostredkovanie takýchto služieb. Podpora musí byť bezplatná a dôverná a dostupná takisto obetiam, ktoré oficiálne neoznámili trestný čin. K dispozícii musia byť ako všeobecné podporné služby, ktoré sú otvorené pre všetky obete trestných činov, tak aj služby špecializovanej podpory. Špecializovaná podpora zahŕňa poskytnutie prístrešia, posttraumatickú podporu a poradenstvo prispôsobené rôznym druhom obetí.
  • Právo zúčastniť sa na trestnom konaní – obete budú zohrávať aktívnejšiu úlohu v trestnom konaní. Budú mať právo na vypočutie a byť informované o rôznych krokoch v rámci konania. Ak obete nesúhlasia s rozhodnutím o zastavení trestného stíhania, majú právo toto rozhodnutie napadnúť. Obete majú tiež právo na náhradu škody a ak sa vo vnútroštátnom systéme používajú konania restoratívnej spravodlivosti, tak odteraz jestvujú pravidlá zabezpečujúce bezpečnú účasť obetí.
  • Právo na ochranu – obete musia byť chránené pred páchateľmi trestných činov aj pred samotným systémom trestného súdnictva. S cieľom určiť ich potreby ochrany musia byť všetky obete individuálne posúdené, aby sa zistilo, či v ich prípade existuje riziko ďalšej ujmy, ku ktorej môže dôjsť počas trestného konania. Ak áno, musia sa zaviesť osobitné ochranné opatrenia, ktoré by ich chránili počas súdneho konania a proti akejkoľvek možnej hrozbe zo strany páchateľa. Osobitná pozornosť sa venuje ochrane detí.

 

Obete so zdravotným postihnutím

 

Pri uplatňovaní tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby si obete so zdravotným postihnutím mohli uplatniť práva ustanovené v tejto smernici na rovnakom základe ako ostatní, a to aj uľahčením dostupnosti priestorov, v ktorých prebieha trestné konanie, a prístupu k informáciám.

U obetí obchodovania s ľuďmi, terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, násilia páchaného blízkou osobou, násilných sexuálnych deliktov alebo sexuálneho vykorisťovania, rodovo motivovaného násilia, trestného činu z nenávisti a u obetí so zdravotným postihnutím a detských obetí sa zvyčajne vyskytuje vyššia úroveň sekundárnej a opakovanej viktimizácie, zastrašovania a pomsty. Pri posudzovaní toho, či sú takéto obete ohrozené takouto viktimizáciou, zastrašovaním a pomstou, by sa malo postupovať zvlášť opatrne a malo by sa vychádzať z pevnej domnienky, že osobitné ochranné opatrenia budú pre tieto obete užitočné.

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré boli uznané v Charte základných práv Európskej únie. Predovšetkým má za cieľ podporiť právo na dôstojnosť, život, fyzickú a mentálnu integritu, slobodu a bezpečnosť, rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo vlastniť majetok, zásadu nediskriminácie, zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi a práva detí, starších a osôb so zdravotným postihnutím a právo na spravodlivý proces.

 

Ďalšie kroky Európskej komisie

 

Tieto pravidlá EÚ sa teraz musia vykonávať a uplatňovať všetkými členskými štátmi. Keďže mnohé z práv stanovených v smernici sú jasné a presné, každá fyzická osoba sa na ne môže odvolávať priamo pred vnútroštátnymi súdmi, aj keď príslušný členský štát smernicu ešte plne netransponoval do vnútroštátnych predpisov.

Komisia monitoruje transpozíciu do vnútroštátneho práva a pomáha členským štátom v tomto procese najmä prostredníctvom organizácie dvojstranných a regionálnych stretnutí a účasti na iných fórach pre expertov v danej oblasti. Komisia bude úzko spolupracovať s nadchádzajúcim holandským predsedníctvom a s občianskou spoločnosťou.

Ak si členské štáty nesplnia svoje povinnosti, Európska komisia nebude váhať a podnikne právne kroky na presadzovanie dodržiavania pravidiel.

 

- red -

 

Zdroj:

europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6095_sk.pdf

 

Úplne znenie SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV je dostupné na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1421925131614&uri=CELEX:32012L0029