3. december - Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím

Rate this item
(0 hlasov)

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím si každoročne pripomíname od roku 1992. Cieľom je presadzovať povedomie spoločnosti o zdravotnom postihnutí, zvýšiť podporu ľudí so zdravotným postihnutím v súvislosti inklúziou týchto osôb do spoločnosti a inkluzívnu spoločnosť rozvíjať. V tento deň  organizujú vlády štátov, organizácie občianskej spoločnosti, akademické inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora v spolupráci s organizáciami osôb s postihnutím rozličné podujatia, ktoré pomáhajú zvýšiť informovanosť o otázkach, ktoré trápia osoby so zdravotným postihnutím a zároveň upriamujú pozornosť na výhody spoločnosti, ktorá je inkluzívna a prístupná pre všetkých.

Pri osobách so zdravotným postihnutím, ktoré si prajú zúčastňovať sa na živote spoločnosti v plnej miere, sa netreba sústrediť na to, čo nedokážu, ale na to, čím vynikajú. Zdravotné postihnutie je stav ľudského organizmu, do ktorého sa istým spôsobom v určitom momente v živote dostane každý z nás.

Keď sa bude presadzovať posilnenie týchto osôb, vytvoríme pre nich skutočné príležitosti. Obohatia sa tým ich schopnosti a podporíme v nich vôľu stanoviť si priority. Posilniť znamená investovať do ľudí – do vytvárania pracovných miest,  zdravotníctva, výživy, vzdelávania či sociálnej ochrany. Ak ľuďom poskytneme podporu, budú lepšie pripravení na využívanie príležitostí, dokážu vyvolať zmeny a kvalitnejšie sa chopiť svojich občianskych povinností.

Inkluzívne a prístupné mestá pre všetkých

V roku 2016 Bude OSN organizovať tretiu celosvetovú konferenciu o bývaní a udržateľnom rozvoji Habitat III. Jej cieľom bude prijať rozvojový program Nová mestská agenda. Cieľom programu je zaručiť, že mestá a obce i základné mestské infraštruktúry a služby budú v budúcnosti prístupnejšie z pohľadu životného prostredia, budú inkluzívnejšie reagovať na potreby všetkých ľudí vrátane ľudí so zdravotným postihnutím. Počas Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím sa bude diskutovať o týchto témach a uvedú sa aj mnohé dobré príklady z praxe v oblasti inkluzívnej urbanizácie.

Skvalitnenie poskytovania údajov a vytvárania štatistík o osobách so zdravotným postihnutím

Nedostatok údajov a informácií o zdravotnom postihnutí a situácii osôb so zdravotným postihnutím na úrovni jednotlivých štátov prispieva k tomu, že sa tieto osoby v oficiálnych štatistikách strácajú. Práve kvôli tomu je sťažené inkluzívne plánovanie rozvoja a činností vo všetkých oblastiach života.

V rámci medzinárodného dňa sa budú na základe príkladov dobrej praxe organizovať podujatia na zlepšenie a podporu zberu údajov o OZP. Poukáže sa na problematické miesta a načrtnú sa stratégie, zamerané na začlenenie OZP do zberu a rozširovania štatistických údajov.

Začlenenie osôb s „neviditeľným“ postihnutím do spoločnosti a účasti na jej rozvoji

Osoby s mentálnym a psycho-sociálnym postihnutím predstavujú značnú časť svetovej populácie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú často predmetom stigmatizácie a diskriminácie. Často musia čeliť fyzickému a sexuálnemu zneužívaniu. Osoby s iným druhom takzvaného „neviditeľného“ postihnutia, napríklad osoby so sluchovým postihnutím, tvoria tiež rizikovú skupinu, pokiaľ ide o vylúčenie z bežných činností rozličných oblastí života, napríklad vzdelávania.

V priebehu medzinárodného dňa sa upriami pozornosť práve na situáciu týchto ľudí. Poukáže sa na príklady dobrej praxe napríklad v inkluzívnom vzdelávaní, pri organizovaní spoločenských podujatí a iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia. Do popredia sa dostanú aj odporúčania na zlepšenie celkovej situácie v živote ľudí s „neviditeľným postihnutím“.

 

Michaela Hajduková

Zdroj: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1637#text