Európske fórum zdravotného postihnutia a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva zorganizovali 14. októbra v Bruseli seminár s názvom Posilnenie spolupráce s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Seminár bol určený pre reprezentatívne organizácie OZP a organizácie občianskej spoločnosti členských štátov EÚ s cieľom posilniť spoluprácu s Výborom OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím a zručnosti spomínaných organizácií pri implementácii a monitorovaní Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za Slovensko sa na seminári zúčastnili zástupcovia NROZP, jej predseda Branislav Mamojka a Michaela Hajduková. Okrem nich sa zo Slovenska seminára zúčastnili aj zástupkyne občianskeho združenia TENENET.

Seminár bol rozdelený na dve časti. V dopoludňajších hodinách si účastníci vypočuli prezentácie zástupcov Európskeho fóra zdravotného postihnutia (EDF) a Úradu Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UN OHCHR). Podujatie otvorila Catherine Naughton, riaditeľka Európskeho fóra zdravotného postihnutia. Po nej Dima Yared (UN OHCHR) predstavila účastníkom jednotlivé mechanizmy OSN v oblasti ľudských práv – výbory zodpovedné za jednotlivé dohovory, pravidelné hodnotenie vykonávania dohovorov, osobitné postupy pri tejto činnosti a to, ako sa uvedené mechanizmy navzájom dopĺňajú.

Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím si každoročne pripomíname od roku 1992. Cieľom je presadzovať povedomie spoločnosti o zdravotnom postihnutí, zvýšiť podporu ľudí so zdravotným postihnutím v súvislosti inklúziou týchto osôb do spoločnosti a inkluzívnu spoločnosť rozvíjať. V tento deň  organizujú vlády štátov, organizácie občianskej spoločnosti, akademické inštitúcie a predstavitelia súkromného sektora v spolupráci s organizáciami osôb s postihnutím rozličné podujatia, ktoré pomáhajú zvýšiť informovanosť o otázkach, ktoré trápia osoby so zdravotným postihnutím a zároveň upriamujú pozornosť na výhody spoločnosti, ktorá je inkluzívna a prístupná pre všetkých.

Pri osobách so zdravotným postihnutím, ktoré si prajú zúčastňovať sa na živote spoločnosti v plnej miere, sa netreba sústrediť na to, čo nedokážu, ale na to, čím vynikajú. Zdravotné postihnutie je stav ľudského organizmu, do ktorého sa istým spôsobom v určitom momente v živote dostane každý z nás.

Predstavitelia organizácií osôb so zdravotným postihnutím z celej EU sa stretli v Bruseli na prelome októbra a novembra na zasadnutí predsedníctva EDF. Zasadnutie bolo zamerané na odporúčania OSN pre EU ako by mala lepšie implementovať Dohovor  o právach osôb so zdravotným postihnutím. V tejto súvislosti bola venovaná špeciálna pozornosť migračnej kríze a ľuďom so zdravotným postihnutím, vrátane žien a detí.

„EU je konfrontovaná s vážnou ekonomickou a migračnou krízou, ale to nemôže slúžiť vládam ako odôvodnenie presúvania fondov z doterajšej pomoci iným skupinám ľudí a obmedzovania tejto pomoci. Na vysporiadanie sa s migračnou krízou by mali byť použité dodatočné zdroje a vo všetkých aktivitách by mali byť brané do úvahy potreby migrantov so zdravotným postihnutím. EU by mala nájsť ľudsko-právne východisko z tejto situácie z hľadiska všetkých ľudí“, povedal Yannis Vardakastanis, predseda EDF.

Smernica o právach obetí stanovuje súbor záväzných práv obetí trestných činov a jednoznačné povinnosti členských štátov EÚ zabezpečiť tieto práva v praxi.  

Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetkých ľudí, bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí sa stanú obeťou trestnej činnosti v EÚ. Takisto sa uplatňujú, ak trestné konanie prebieha v EÚ.