Európsky parlament vyzýva Komisiu a európske inštitúcie, aby vyhlásili rok 2014 za európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života

Rate this item
(0 hlasov)

22.10.2012    0032/2012

Písomné vyhlásenie o európskom roku zosúladenia pracovného a rodinného života


 

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2004 o zosúladení pracovného, rodinného a súkromného života,

– so zreteľom na skutočnosť, že zosúladenie pracovného a rodinného života je dôležitým prostriedkom na dosiahnutie rovnosti medzi ženami a mužmi, čo je základnou hodnotou EÚ zakotvenou v Zmluve o Európskej únii a v článku 8 zmlúv,

– so zreteľom na článok 123 rokovacieho poriadku,

 

A. keďže lepšia podpora opatrení na zosúladenie poskytne ženám a mužom, ktorí žijú v najrôznejších modeloch rodiny širší výber možností pri dosahovaní rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom na základe ich individuálnych potrieb a preferencií a prispeje aj k dosiahnutiu hlavných politických cieľov EÚ;

B. keďže osobitný európsky rok bude impulzom pre reakcie na pálčivé problémy, ako sú demografické zmeny, hospodárska a finančná kríza, nezamestnanosť, chudoba a sociálne vylúčenie;

C. keďže politiky podporujúce zosúladenie pracovného a rodinného života a nástroje ako ESF môžu znížiť rozdiely v odmeňovaní mužov a žien a byť kľúčovým prvkom

udržateľnej zamestnanosti a oživenia podporovaného príjmami, ako aj mať pozitívny

vplyv na demografiu a umožňovať opatrovateľom, aby si plnili opatrovateľské povinnosti;

 

1. vyzýva Komisiu a európske inštitúcie, aby vyhlásili rok 2014 za európsky rok zosúladenia pracovného a rodinného života;

2. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto vyhlásenie spolu s menami podpísaných poslancov Komisii, Rade a členským štátom.

 

Na to, aby sa vyhlásenie uverejnilo ako prijatý text je potrebné, aby ho podpísala väčšina všetkých poslancov Európskeho parlamentu t.j. 378. Trojmesačná lehota uplynie 22.1.2013. V čase uzávierky tohto čísla bol počet podpísaných poslancov 66. O výsledku Vás budeme informovať v ďalších číslach časopisu.

 

Procedurálny postup pri písomnom vyhlásení Európskeho parlamentu

Podľa článku 123 rokovacieho poriadku najviac 5 poslancov môže predložiť písomné vyhlásenie v rozsahu najviac 200 slov vo veci v rámci pôsobnosti Európskej únie, ktoré sa netýka otázok, ktoré sú predmetom prebiehajúceho legislatívneho postupu. Predseda vydáva povolenie podľa jednotlivých prípadov. Písomné vyhlásenia sa vytlačia v úradných jazykoch a rozdajú. Spolu s menami podpísaných poslancov sa zapíšu do registra. Register je verejný. Počas schôdze je umiestnený pred vchodom do rokovacej sály a v čase medzi schôdzami na vhodnom mieste, ktoré určí kolégium kvestorov.

Obsah písomného vyhlásenia nepresahuje rámec vyhlásenia, a najmä neobsahuje žiadne rozhodnutia o veciach, pre prijatie ktorých sú v rokovacom poriadku stanovené osobitné postupy a právomoci.

Každý poslanec môže pripojiť svoj podpis k vyhláseniu zapísanému v registri.

Ak vyhlásenie podpíše väčšina všetkých poslancov, predseda o tom informuje Parlament a mená podpísaných poslancov uverejní v zápisnici a vyhlásenie sa uverejní ako prijatý text.

Postup sa ukončí postúpením vyhlásenia spolu s menami podpísaných poslancov na záver schôdze jeho adresátom.

Písomné vyhlásenie, ktoré je v registri viac ako tri mesiace a nebolo podpísané aspoň polovicou všetkých poslancov Parlamentu, prepadá.

 

Zdroj:

http://www.europarl.europa.eu/plenary/sk/written-declarations.html

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bWDECL%2bP7-DCL-2012-0032%2b0%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fSK

http://www.europarl.europa.eu/sides/getLastRules.do?language=SK&reference=RULE-123&navigationBar=YES