Európska porota zložená z odborníkov pre oblasť bezbariérovosti, predstaviteľov Európskeho fóra zdravotného postihnutia (European Disability Forum, EDF) a zástupcov Európskej komisie, vybrala sedem miest pre ocenenie Access City Award 2015. Do súťaže sa prihlásilo 62 miest z 20 členských štátov EÚ a národné poroty vybrali 33 miest v rámci jej európskej fázy.

Pri príležitosti Európskeho dňa osôb so zdravotným postihnutím sa v dňoch 2.-3. decembra v Bruseli uskutočnilo podujatie Budujme spoločne bezbariérovú Európu. Jeho organizátormi boli EDF – Európske fórum zdravotného postihnutia a Európska komisia.

Podľa posledných údajov z EÚ je stále ešte 26% rozdiel v miere zamestnanosti  osôb so zdravotným postihnutím a osôb bez zdravotného postihnutia v rámci EÚ. To je o 30 percent menej než cieľ  stratégie Európa 2020, ktorý bol stanovený na úroveň 75% zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím. Aj napriek realizácii rôznych národných a regionálnych politík zameraných na zvýšenie podielu osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce, je celková miera účasti osôb so zdravotným postihnutím výrazne nižšia ako u osôb bez zdravotného postihnutia, čo posilňuje sociálnu nerovnosť.